Πανελλήνιος Σύνδεσμος Πτυχιούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.Ι. - ΜΕΛΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.Ι.
 ΜΕΛΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.Ι.
Τα Μέλη
Μητρώο εξειδείκευσης μελών
Επαγγελματικά Δικαιώματα
Καταστατικό
Διοικητικό Συμβούλιο
Νόμοι - Διατάξεις
Ομοσπονδία
Πανελλήνια συνδικαλιστική ένωση
Πανελλήνια επαγγελματική ένωση
¶ρθρα
Νέα - Δραστηριότητες
Σεμινάρια
Σύνδεσμοι
Εύρεση εργασίας
Δικαιολογητικά εγγραφής
Αίτηση μέλους
Διαφημίσεις
Επικοινωνία
Νέα - Δραστηριότητες


Π.Δ 108 /12-6-2013 για ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ

 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 141

 

12 Ιουνίου 2013

 

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 108

 

Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών

 

προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα

 

της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουρ−

 

γίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προϋποθέ−

 

σεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από

 

φυσικά πρόσωπα.

 

 

 
Επιστροφή
 Κατασκευή ιστοσελίδας: G&G Web Design